Produkty

 

Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
nezávislým kandidátom na funkciu primátora mesta 
    Košice 2)  
pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018
(§ 6 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Meno, priezvisko, titul Jaroslav Džunko, RNDr. Ing.
Dátum narodenia:  
Adresa trvalého pobytu:  04001  Košice
Číslo telefónu: 903 179 121
E-mail:  
Číslo platobného účtu3) v tvare IBAN:  
Číslo  osobitného účtu4) v tvare IBAN: SK14 8330 0000 0028 0148 0509
Adresa webového sídla osobitného účtu: https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2801480509
         
A.  Náklady, ktoré vynaložil nezávislý kandidát za obdobie od uverejnenia rozhodnutia                                    o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb")                          do 48 hodín predo dňom konania volieb (§  6 ods.11 písm. a) až f) zákona). Suma v EUR
1. náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky  0,00 €
2. náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy  0,00 €
3. náklady na úhradu volebných plagátov  27,39 €
4. cestovné výdavky  58,89 €
5. prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty podľa darcov, okrem finančných darov, z toho: 0,00 €
1.   0,00 €
2.   0,00 €
...   0,00 €
6. všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu 1,00 €
A1. Sumár (1 - 6) 87,28 €
         
B. Náklady nezávislého kandidáta na funkciu poslanca obecného, mestského alebo miestneho zastupiteľstva (§ 6 ods. 2 zákona)5) 0,00 €
         
C. Prehľad nákladov, ktoré vynaložil nezávislý kandidát na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb; ak v tomto období kandidát nevynaložil na svoju propagáciu žiadne náklady, doloží o tom čestné vyhlásenie (§ 6 ods. 11 písm. g) zákona) 0,00 €
         
D. Sumár nákladov na volebnú kampaň (A.1 + B + C) 87,28 €
  Dátum: 9.12.2018 RNDr. Ing. Jaroslav Džunko    
    vlastnoručný podpis nezávislého kandidáta  
         
Správa o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň
nezávislým kandidátom na funkciu predsedu samosprávneho kraja
pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017
(§ 6 zákona č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Meno, priezvisko, titul Džunko Jaroslav, RNDr. Ing.
Dátum narodenia:  
Adresa trvalého pobytu: , 040 01  Košice
Číslo telefónu:  
E-mail:  
Číslo platobného účtu1) v tvare IBAN:  
Číslo  osobitného účtu2) v tvare IBAN: SK62 0900 0000 0051 3289 1821
Adresa webového sídla osobitného účtu: http://transparentneucty.sk/#/turnovers/5132891821
         
A.  Náklady, ktoré vynaložil nezávislý kandidát za obdobie od uverejnenia rozhodnutia   o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "vyhlásenie volieb")    do 48 hodín predo dňom konania volieb (§  6 ods.11 písm. a) až f) zákona). Suma v EUR
1. náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky  0,00 €
2. náklady na úhradu platenej inzercie, reklamy alebo politickej reklamy  0,00 €
3. náklady na úhradu volebných plagátov  0,00 €
4. cestovné výdavky  69,09 €
5. prehľad darov a iných bezodplatných plnení a ich hodnoty podľa darcov, okrem finančných darov, z toho: 0,00 €
1.    
2.    
...    
6. všetky ostatné náklady nezávislého kandidáta na svoju propagáciu 104,88 €
A1. Sumár (1 - 6) 173,97 €
         
B. Náklady nezávislého kandidáta na funkciu poslanca samosprávneho kraja                                                                   (§ 6 ods. 2 zákona)3) 0,00 €
         
C. Prehľad nákladov, ktoré vynaložil nezávislý kandidát na svoju propagáciu v čase začínajúcom 180 dní predo dňom vyhlásenia volieb; ak v tomto období kandidát nevynaložil na svoju propagáciu žiadne náklady, doloží o tom čestné vyhlásenie (§ 6 ods. 11 písm. g) zákona) 0,00 €
         
D. Sumár nákladov na volebnú kampaň (A.1 + B + C) 173,97 €
  Dátum: 2.12.2017 RNDr. Ing. Jaroslav Džunko, v.r.  
    vlastnoručný podpis nezávislého kandidáta